Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Informacion Ligjor

Termat dhe Kushtet e Web-it te DHL-se dhe deklarimi i angazhimit te DHL-se per mbrojtjen e privatesise ne faqet e saj te internetit.

Faqja e internetit te DHL-se-Termat dhe Kushtet

Ne kete faqe, ju do te gjeni nje version standard te Kushteve dhe Termave te Faqes se Internetit te DHL-se. Jeni te lutur te keni parasysh qe ne disa vende mund te zbatohen terma dhe kushte te ndryshme.

Termat dhe Kushtet qe perdoren per faqen e internetit te DHL-se jane si me poshte:

E drejta e autorit

E drejta e autorit, per kete publikim, i perket DHL International GmbH.

Autorizimi per Riprodhim

Çdo person mund te riprodhoje pjese te materialit qe ndodhet ne kete faqe interneti ne perputhje me kushtet e meposhtme:
  • Materiali duhet te perdoret vetem per qellime informimi dhe jo per qellime komerciale
  • Materiali nuk mund te modifikohet
  • Markave tregtare te DHL-se nuk mund ti behen kopje te pa-autorizuara
  • Çdo kopje qe i behet pjeseve te ketij materiali duhet te permbaje shenimin e meposhtem
 Copyright © DHL International, Ltd. All Rights Reserved.

Markat tregtare te DHL-se

'DHL', 'DHL Worldwide Express', 'DHL Express', ‘DHL Parcel’, ‘DHL eCommerce’, 'DHL Freight', 'DHL Supply Chain', 'DHL Global Forwarding', 'DHL Europlus', 'Jumbo Box', “DHL Economy Select”, “DHLJetline”, ‘DHL Sprintline’, ‘DHL 'Secureline’, ‘DHL Express Easy’, ‘DHL Easy Shop’ , ‘DHL Connect’, ‘EasyShip’ jane markat tregtare te DHL International GmbH dhe te grupit te kompanive te DHL-se, te cilat jane te regjistruara te pakten nga nje juridiksion. Per perdorimin e ketyre markave tregtare nuk mund te jepen ose perdoren licenca. Keto marka tregtare nuk mund te kopjohen , shkarkohen, riprodhohen, perdoren, ndryshohen, ose shperndahen ne ndonje menyre (me perjashtim te rastit kur jane pjese e kopjes se autorizuar te materialit qe ndodhet ne keto faqe interneti, siç eshte percaktuar ne paragrafin e seksionit te mesiperm) pa leje paraprake me shkrim.

Marka dhe Emra te tjere Tregtare

Çdo marke ose emer tregtar tjeter tek i cili behet referim ne kete material i perket pronarit perkates.

Komentet Tuaja

DHL-ja kerkon vleresimin tuaj dhe vlereson idete dhe sugjerimet tuaja por eshte e pamundur t`i pergjigjet çdo komenti individualisht. DHL-ja ka te drejte te perdore dhe te veproje ne lidhje me informacionin qe ju i keni paraqitur.

Perdorimi i karakteristikave Interaktive ne kete site

Ne dobine tuaj, DHL-ja mund te siguroje karakteristika interaktive ne kete faqe interneti, si per shembull i jep akses perdoruesit per komente ose per ndjekjen e dergeses. Ju jeni i autorizuar te perdorni keto karakteristika vetem per qellimet e specifikuara dhe per asnje qellim tjeter.

Pasaktesite e faqes se internetit

Keto faqe interneti mund te permbajne pasaktesi te paqellimshme ose gabime topografike, te cilat rregullohen nga DHL-ja menjehere sapo konstatohen. Informacioni ne keto faqe rifreskohet vazhdimisht dhe gjate ndryshimeve per rifreskimin e tij mund te ndodhin pasaktesi. Interneti mbahet ne menyre te pavarur ne qindra faqe ne te gjithe boten, keshtu qe ndonje pjese e informacionit qe mund te gjeni ne keto faqe mund te vije nga jashte DHL-se. Si rezultat, DHL-ja nuk mban asnje pergjegjesi per permbajtjen e ketyre faqeve.

Viruset

DHL-ja ben gjithçka qe eshte e mundur per te mbajtur sa me larg viruset nga faqet e saj te internetit, por megjithate, ajo nuk mund te siguroje paprekshmerine dhe nuk mban pergjegjesi per viruset. Jeni te lutur te merrni te gjitha masat e nevojshme per mbrojtjen nga viruset perpara se te shkarkoni informacionin nga keto faqe interneti.

Kufizimet e Garancise

Sherbimet, permbajtja dhe informacioni ne kete faqe interneti jane paraqitur ne baza “siç eshte.” DHL-ja, per aq sa eshte e lejuar me ligj, eshte e perjashtuar nga çfaredo lloj garancie qofte te shprehur, te perfshire, te nenkuptuar, te njohur ose jo. DHL-ja, anetaret dhe te liçensuarit e saj nuk perfaqesojne ose garantojne saktesine, sigurine apo afatet kohore te sherbimit, permbajtjes, apo informacionin e siguruar ne ose permes faqes se internetit te DHL-se ne site apo sisteme. Asnje informacion i siguruar nepermjet sistemit te DHL-se ose faqes se internetit do te sherbeje si garanci per aq kohe sa nuk eshte e shprehur nga DHL-ja ne keto terma dhe kushte.

Disa juridiksione nuk lejojne kufizimet e garancive te nenkuptuara, prandaj kufizimet dhe perjashtimet ne kete seksion mund te mos aplikohen tek ju. Nese jeni duke vepruar si perdorues, keto masa kufizimi nuk prekin te drejtat tuaja nese njihen. Ju bini dakord dhe pranoni, qe kufizimet dhe perjashtimet e pergjegjesise dhe garancise te siguruara ne keto Terma dhe Kushte jane te drejta dhe te arsyeshme.

Kufizimi i Pergjegjesise

Per aq sa lejohet nga ligji, ne asnje rast apo ngjarje DHL-ja, antaret e saj, te liçensuarit e saj, apo palet e treta te permendura ne faqen e internetit te DHL-se nuk do te jene pergjegjes per deme indirekte, te veçanta, ndeshkuese apo pasuese, per: humbje apo deme si rezultat i humbjes se te dhenave apo nderprerja e biznesit si pasoje e perdorimit apo mosaftesia per te perdorur faqen e internetit dhe sistemit te DHL-se, sherbimeve, permbajtjes apo informacionit te bazuar si ne garanci, kontrate, akt i denueshem apo nje teorie tjeter ligjore, edhe nese DHL-ja eshte paralajmeruar ose jo per mundesine e ketij demi. Pa asnje kufizim, ne nje mase e lejuar nga ligji, ju bini dakord qe ne asnje rast apo ngjarje, pergjegjesia e DHL-s kundrejt demit (si direkt dhe jo direkt), apo e humbjes, pavaresisht nga veprimi dhe ankesa, menyra e kontraktimit, akteve te denueshme dhe e kunderta, nuk do te kaloje 100 Euro. Ne nje mase e lejuar me ligj, maja e vleresimit e dhene per ju, e theksuar ne keto terma dhe kushte eshte ekskluzive, i perfshin te gjitha dhe jane te limituara tek ato qe jane shprehur per ju ne keto terma dhe kushte.

Produktet dhe Sherbimet

Produktet dhe sherbimet e permendura ne keto faqe interneti jane objekt i Termave dhe Kushteve te DHL-se. Duke qene se keto terma dhe kushte mund te ndryshojne ne varesi te vendit te origjines se dergeses, jeni te lutur te kontaktoni me qendren me te afert te DHL-se, per tu pajisur me nje kopje te termave dhe kushteve, qe zbatohen ne ate vend. Jo te gjitha produktet dhe sherbimet mund te jene te disponueshme ne çdo vend.

Berja publike e informacionit

Çdo informacion qe jepen tek DHL-ja nga vizitoret e faqes se saj te internetit kondiderohet konfidenicial dhe nuk i behet e njohur ndonje pale te trete me perjashtim te rastit kur kerkohet nga kushtet e sherbimit.

Deklarata e Privatesise

DHL-ja angazhohet per ruajtjen e privatesise se perdoruesve te faqes tone te internetit. Cdo informacion rreth jush qe ne mbledhim, perdoret vetem per te permiresuar sherbimet qe ne ju ofrojme dhe per te bere faqen tone te internetit dhe sherbimet tona, me te lehta per tu perdorur dhe sa me te pershtatshme per ju. Ne mund ta perdorim kete informacion, me lejen tuaj, per te kontaktuar per t’ju njohur me te rejat e faqes tone te internetit dhe me cdo informacion tjeter komercial. DHL nuk e ka ndare asnjehere informacionin e mbledhur nga faqja e saj e internetit me ndonje organizate tjeter, me ndonje pale tjeter jashte DHL-se dhe nje gje e tille nuk do te ndodh as ne te ardhmen per sa kohe nuk kerkohet nga ligji. Po ashtu nuk do te shese informacionin e marre nga ky website tek ndonje pale apo pale jashte DHL-se apo nendege te saj.

Disa zona te faqes se internetit te DHL-se si Web Shipping kerkojne te regjistroheni ose te keni nje fjalekalim per te hyre. Informacioni i marre nga perdoruesit ne keto zona mund te perdoren per qellime marketingu te DHL-se. DHL-ja siguron te drejten e hyrjes dhe korrigjimit te te dhenave personale ne perputhje me ligjin e aplikueshem.

Disa te dhena te dergeses do t`i jepen autoriteteve te vendit ose te tranzitit, ose te destinacionit per qellime te zhdoganimit apo taksave, ose per skanim per arsye sigurie siç kerkhet nga linji ne keto vende. Informacioni qe jepet zakonisht perfshin: emrin e adresen e derguesit, emrin dhe adresen e marresit, pershkrimin e mallit, numrin e copeve, peshen dhe vleren e mallit.

DHL ruan te drejten per te ndryshuar politiken e saj mbi privatesine me ose pa njoftim paraprak. Jeni te lutur te kontrolloni here pas here per tu informuar me ndryshimet qe ndodhin. Duke perdorur DHL.com ju keni rene dakort me Politiken e saj mbi Privatesine.
Si pjesë e përkushtimit të vazhdueshëm të DHL-së për mbrojtjen e privatësisë suaj në internet, ne kemi krijuar tani një Deklaratë për mbrojtjen e të dhënave, e cila ka informacione akoma dhe më të dobishme. Ju lutemi, mbani parasysh se kjo përmbajtje ofrohet vetëm në anglisht.
Kjo deklaratë e re ofron më shumë informacione rreth:
  • Mënyrës sesi DHL-ja e përdor dhe e ruan informacionin tuaj personal
  • "Cookies" që vendosim në faqet e internetit të DHL-së
  • Mënyrës së menaxhimit dhe të heqjes së "cookies"
E kemi zhvilluar këtë deklaratë, sepse duam që të ndiheni të sigurt për privatësinë dhe sigurinë e informacionit tuaj personal.

Nëse doni të mësoni më shumë, jeni të lutur të lexoni: